Privacyverklaring

In mijn praktijk hecht ik groot belang aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoel ik alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

Uw gegevens worden verwerkt door Lien Sevens, Wilgenstraat 7, 3990 Peer. Ze worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Volgende gegevens worden bewaard:

  • uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres,
  • gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog,…) 
  • de data waarop we elkaar ontmoeten, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop u niet aanwezig was
  • aantekeningen over de inhoud van de sessies
  • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
  • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen …)
  • informatie die ik zelf opmaak voor derden ( verslagen, …)
  • informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding ( huiswerkopdrachten, persoonlijke notities…)
  • informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van de begeleiding (bv. mails, tekstberichten, …)
  • eventueel foto’s van opdrachten of persoonlijke nota’s in de sessie

Ik verzamel deze gegevens om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. huisarts of andere hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bv. rechtbank, verzekering, …), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, opnieuw enkel met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.

Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv. in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails, …) bewaar ik op een veilige plaats die afgesloten kan worden. 

U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en objectieve gegevens te verbeteren. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke persoonsgegevens van u zouden uitlekken, breng ik u daarvan op de hoogte, en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u altijd bij mij terecht.

Met klachten kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 1000 Brussel.